Относно лечението

Лечението на перитонеална карциноматоза през последните години се е променило радикално.

Възприемането през първото десетилетие след 2000 г., че лечението се основава само на утешително третиране, се промени коренно до агресивен многовариантен подход, в който участват лекари от различни специалности.

Този подход се увенча с успех, след като на няколко пъти, и то при специфични хистологични видове рак, постигна задоволителни резултати на преживяемост. Ние вярваме, че прилагането на подхода при стриктно избрани пациенти, може да предостави значително преживяемост при доказана заболеваемост.

В общата клиника "Червен кръст", част от групата Euromedica в Солун функционира онкологично отделение за лечение на перитонеална карциноматоза, подкрепено с опитен и специализиран екип от лекари, както и с най-новата технология за медицинско оборудване. Този отдел предлага услугите си за здравето на всеки пациент като осигурява отлични медицински услуги чрез специализирани медицински техники, образование и научни изследвания.

Сайтът www.hipeceuromedica.gr ви предоставя актуална информация и набор от данни за предложеното лечение с циторедуктивна хирургия и хипертермична интраоперативна интраперитонеална химиотерапия (HIPEC), както и възможност за комуникация с медицинския екип на клиниката.

Ръководители на екипа

Д-р Христос Христакис 
д.м.н. - Обща хирургия

Antonios-Apostolos K. Tentes 
д.м.н. - Обща хирургия